گواهینامه دریانوردی
0

گواهینامه های شایستگی و مهارت

        عرشه : 

– فرمانده در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ ۵۰۰>GT)) – سفرهای نزدیک به ساحل

– فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ ۵۰۰>GT))

یا کشتی های غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۱۵۰ ۱۵۰>GT))- سفرهای نزدیک به ساحل

– افسر دوم در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰۱۵۰>GT)) – سفرهای نزدیک به ساحل

– افسر دوم در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ ۵۰۰>GT))

یا کشتی های غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۱۵۰ ۱۵۰>GT)) – سفرهای نزدیک به ساحل

– ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص ۵۰۰ یا بیشتر ۵۰۰>GT)) – سفرهای نامحدود

– ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ ۵۰۰>GT)) – سفرهای نزدیک به ساحل

– قایقران در قایق های موتوری

 

        موتور:

– سرمهندس در کشتی های با قدرت موتور کمتر از ۳۰۰۰ کیلو وات ۳۰۰۰>KW)) – سفرهای نزدیک به ساحل

– مهندس دومی در کشتی های باقدرت موتور کمتر از ۳۰۰۰ کیلو وات ۳۰۰۰>KW)) – سفرهای نزدیک به ساحل

– مهندس سوم در کشتی های با قدرت موتور کمتر از ۳۰۰۰ کیلو وات ۳۰۰۰>KW)) – سفرهای نزدیک به ساحل

– کاربر موتورهای دریایی در کشتی های با قدرت موتور کمتر از ۷۵۰ کیلو وات ۷۵۰>KW)) – سفرهای نزدیک به ساحل

 

گواهینامه های جانبی

– پیشرفته اطفای حریق GT<500

-کمک های اولیه پزشکی GT<500

– کمک های اولیه پزشکی GT<500

– ایمنی چهارگانه GT<500

 

گواهینامه های صیادی

– ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از ۲۴ متر – آبهای محدود

– کمک ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از ۲۴ متر – آبهای محدود

– ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از ۱۲ متر – آبهای ساحلی

– ملوان صیاد درجه ۱

– ملوان صیاد درجه ۲

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی
0

بالا

X